അബ്ബാസ്‌ ( ഐഡിയ സ്റ്റാര്‍ സിങ്ങര്‍ ഡാന്‍സ് മാസ്റ്റര്‍ ) ശ്രുതിയും വിവാഹിതരായി!

ഐഡിയ സ്റ്റാര്‍ സിങ്ങര്‍ ഡാന്‍സ് മാസ്റ്റര്‍ അബ്ബാസും ശ്രുതിയും വിവാഹ ശേഷം
വിവാഹ രാജിസ്ടരില്‍ ഒപ്പിടുന്ന ശ്രുതി0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More